Çevre Danışmanlığı

 
 
Çevre Danışmanlığı
 

 
 

Çevre Danışmanlığı

• 10.04.2014 tarih ve 29115 sayı numaralı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında sanayi kuruluşlarının faaliyet, kapasite bakımından değerlendirmesi yapılarak kapsamı belirlenir.

• Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

 

 

 

• ÇEVRE İZİNLERİ
 

-Hava Emisyonu

-Atıksu Deşarjı

-Çevresel Gürültü

-Derin Deniz Deşarjı

 

• ÇEVRE LİSANSLARI
 

o   1.Geri Kazanım

– Tehlikeli Atık

– Tehlikesiz Atık

– Atık Yağ

– Bitkisel Atık Yağ

– Atık Pil ve Akümülatörler

– Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL)

– Ambalaj Atığı
 

o   2. Bertaraf

– Atık Yakma ve Birlikte Yakma

– İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma)

– Düzenli Depolama
 

o   3. Ara Depolama

– Atık Ara Depolama Tesisi
 

o   4. İşleme

– Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

– Tıbbi Atık Sterilizasyon

– Gemi Geri Dönüşüm Tesisi

– Atıktan Üretilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi (ATY)

– Tanker Temizleme

– Hurda Metal / Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme (ÖTA)

– Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama (ÖTA)

– Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

– Atık Kabul Tesisi
 

o   5. Arındırma

– PCB Arındırma

 

 

 
 

• ATIK YÖNETİM PLANI


02.04.2015 Tarihli 29314 Resmi Gazete Sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliğinde “Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren plan” olarak tanımlanan atık yönetim planları, sanayi kuruluşlarına oluşturulması gereken atık sahaları hakkında bilgi verilerek atık sahasının inşa edilmesi, işletmelerde oluşan atıkların yönetmeliğe uygun atık kodlarının ve bertaraf şekillerinin belirlenmesi, atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı firmalara gönderilmeleri ile ilgili dökümanların tamamlanmasının ardından atık yönetim planı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne onaya sunulur.

 

 
 

· BİLDİRİM VE BEYANLAR (Çevre Bilgi Sistemi)

· Piyasaya Sürülen Ambalaj Bildirim ve Belgelendirilmesi

· Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi (TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi (KDS))

· Ambalaj Bilgi Sistemi Bildirimleri

· Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Bildirimleri

· Atıksu Arıtma Tesisi Bilgi Sistemi (AAT)

· PCB Envanteri (PCB)

· Gemi Atık Takip Sistemi (GATS)

· Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM)

· Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)

· Kimyasal Madde Envanter Bildirim Sistemi

· Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi

· BEKRA Bildirim Sistemi (Eski SEVESO)

· Kimyasal Kayıt Sistemi

·  EEE ve AEEE Bilgi Sistemi

 
 

• TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA VE AYIRMA BELGESİ


17.06.2011 tarihli ve 27967 resmi gazete sayılı Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Kapsamında tehlikesiz atıkların toplanması ve ayrıştırılması konusunda faaliyet gösteren tesislere Tehlikesiz Atıklar Toplama ve Ayırma Belgesi alınır. Bu bağlamda tesislerde fiziksel şartlar ve ilgili dokümanların oluşturulması sağlanır.02.04.2015 Tarihli 29314 Resmi Gazete Sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliğinden ihtiyaç duyulan atık kodları belirlenir. Metal atık toplayacak tesisler için radyasyon ölçüm cihazı temin edilir ve Radyasyon Ölçüm Cihazı kullanacak personellerin eğitim alması sağlanır.

 

 

 
 

• AYLIK FAALİYET RAPORU, İÇ TETKİKLER VE EĞİTİMLER
 

Çevre danışmanlık hizmeti verilen işletmelere Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Ayda 2 gün, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için Ayda 1 gün yapılan tesis ziyaretlerine aylık faaliyet raporu düzenlenir. Aylık faaliyet raporlarında tesiste yapılan incelemeler sonucunda bilgi, görüş ve öneriler aktarılır.


·  En az yılda bir iç tetkik yapılarak rapor sunulur. İç tetkiklerde tesislerin Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan bütün sorumlulukları açısından değerlendirmesi yapılarak durum analizi yapılır. Yapılan iç tetkikler rapor halinde işletme yetkililerine sunulur.

· Çevre danışmanlık hizmeti verilen işletmelerde istihdam edilen personellere yılda en az 1 defa olmak kaydıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlemiş olduğu konular üzerinden eğitimler verilerek çalışanların bilinçlendirilmesi sağlanır.

 
 
 
×

DANIŞMANLIK TALEBİ

Danışmanlık istemek için aşağıdaki form ile bizlere ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizlere ulaşacaktır.